הקינות הקטנות

ארום על שפאים

ציון הלא תשאלי

יתומים היינו

עיני עיני

הרגת ביום אפך

זאבי ערב

שומרון קול תתן

קול יללה אשמיעה

אלה אזכרה

אמרה ציון

לשכינה עלתה

אללי לי אללי

אקום במר נפשי

ספדי והילילי

במקום אשרי העם